ИШТИХОН МУЗЕЙИ тарихини биласизми?

Image_tadbir: 
jpg jpeg gif png txt doc docx xls xlsx pdf ppt pptx pps ppsx odt ods odp mp3 mov mp4 m4a m4v mpeg avi ogg oga ogv weba webp webm

Шаµар марказида Хотира майдонининг бунёд этилиши  кґпчиликнинг дилига іувонч бахш этди. Шундан сґнг  музей биноси іурилиши µаіида µам фикр-мулоµазалар билдирилди. Устоз Мурод  Жґраев зарур µужжатларни µозирлаш  µаіида менга топшириі берди. ¤ша йиллар іишлоі хґжалик бошіармасида іурилиш бґлими бошлиІи вазифасида ишлар эдим. Мен топшириіни бажариш маісадида  µужжатларни тайёрлаб   Самаріанд архитектура институтининг  лойиµа тайёрлаш гуруµи бошлиІига учрашиб буюртма бердим. Јисіа фурсатда лойиµа-µужжатлари тайёрланди. ПМК-7 ташкилотига іурилиш ишларини бошлаш вазифаси топширилди. Ґамза  Валиев бошлиі жамоа катта меµнат іилиб икки іаватли музей биносини іисіа фурсат ичида  іуриб беришди.  
Јурилиш ишларида Самаріанд µудудий фонд жамоаси µам ёрдамга келди. Музей  фондига тумандаги барча мактаб ва маµаллалардан іадимий археологик ашёлар, тарихга оид µужжатлар, иккинчи жаµон урушида мардлик ва жасорат намуналарини кґрсатган иштихонлик жангчилар, шунингдек, либослар, фотолавµалар, аждодларимизнинг іадимий маданият, µунармандчилик ривожланганлиги µаіидаги экспонатлар, маълумотлар тґпланди.
Музей унутилмас тарих. Асрлар ґтади, авлодларни ґтмиш билан боІлайди. Ґозирги ваітда музей фондида 1365 дона экспонат мавжуд бґлиб, улар асосан археологик, этнографик µамда амалий санъат буюмлари, бундан ташіари рассомлик, µайкалтарошлик, амалий санъат, маиший ва этнография буюмлари, суратлар, µужжат ва бошіа турдаги экспонатларни ташкил этади. Шунингдек, табиатимизнинг ниµоятда бой ва бетакрорлигини µам эслатади. ¤симликлар, µайвонот олами, гґзал манзаралар µаіида µам  маълумотлар жамланган.
Музейда бґлган киши  юртимизнинг ґтмиши, бугуни ва келажагини узвий ва чамбарчас боІлиілиги билан янада яіинроі танишади. Музей фондини янада бойитишда катта хизмат іилган Равшан Раµмонов, Фотима Мелиева, Нигора Исмоилова ва Зокир Мухторовларнинг хизмати катта бґлди. 
Худди кечагидек ёдимда.     1977 йил 30 май куни  ¤збекистоннинг ґша ваітдаги биринчи раµбари Шароф Рашидов иштирокида музей биноси катта тантана ва кґтаринки руµда  очилди. 
Бугунги кунда µам ґз фаолиятини давом эттириб, ёш авлодга ґтмиш µаіида сґзлаётган бу музей доим турли µудудлардан келаётган меµмонлар ва ґіувчилар билан гавжум. Буни кґриб албатта дилимиз яйрайди, іилган меµнатлар беµуда  кетмаганлигидан мамнун бґламиз. Яхши инсонларнинг ташкилотчилиги билан     бунёд этилган музей  шундай тарихга эгадир. Орадан йиллар ґтаяпти, аммо бизнинг іалбимизда  ґша кунлар худди кеча бґлгандек. Яхшиларни ёдга оламиз, уларни эслаб дуо іиламиз.
Жаµон БЕРДИЁРОВ,
нафаіадаги іурувчи.

2015-2024 © Иштихон туман ҳокимлиги. Сайт яратувчиси: SAKTRM